Header_ny3

Lover for lokalringene i Beagle-Ringen-Norge

Lover for LOKAL RINGENE Beagle Ringen (Navnet)                                   Org.nr.
 
 
 
  Vedtatt av årsmøtet 2020
                           Lovene er godkjent av BRN den 25.01.20
 

Kap 1 Innledende bestemmelser      
 

 §1-1 Organisasjon og virkeområde           
Raseringens navn er Beagle-Ringen og forkortes til RINGEN. Ringen er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. RINGEN er en lokal avdeling av BRN som er tilsluttet Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) som igjen er medlem av Norsk Kennel Klub (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde deres lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt). RINGEN og BRN forplikter seg også til å ha lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs og NHKFs lover og bestemmelser og ikke å handle motstridende mot disse.           
RINGEN omfatter rasen BEAGLE.      
RINGEN har verneting der leder bor.
RINGEN er organisert som en lokalring av BRN, med eget juridisk styre + komiteer. RINGEN skal avholde årsmøte hvert år innen mars. RINGEN mottar økonomisk støtte fra BRN basert på antall medlemmer som tilhører lokalringen. Det økonomiske bidragets størrelse vedtas hvert år på BRN`s årsmøte.
Tilhørigheten til RINGEN er igjen basert på medlemmets adresse registrert i folkeregisteret slik styret i BRN har bestemt inndeling, Ønskes annen tilknytning til RINGEN, så må det meldes medlemsansvarlig i BRN. Dette gjelder også utenlandske medlemmer. 

 §1-2 Formål   
RINGEN har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utviklingen av Beaglerasen. RINGEN skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl av hunder skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard og rasens sunnhet. 

§1-3 Definisjoner      
Avdelingens organer:  
- Årsmøtet                                                                                                    - Ekstraordinært årsmøte                                                                             -- Styret 
- Valgkomite
- Revisorer        
- Komiteer      

Kap. 2 Medlemskap og krav til dette  
 

§2-1 Medlemskap     
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade RINGEN og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i BR. Person nektet tatt opp som medlem kan anke avslag til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.
Medlemmene er forpliktet til å støtte RINGEN og BRN’s virksomhet samt å følge NHKF’s og NKK’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NHKF/NKK eller BRN hva gjelder klubbinternt regelverk.
 
 §2-2 Opphør av medlemskap         
Medlemskap i RINGEN opphører ved:      
a)         Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben
b)         Strykning besluttet av BRN’s styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til RINGEN/BRN.
c)         Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK (gjelder ikke for dem som kun er medlem i RINGEN/BRN)
d)         Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover, kap. 7
e)         Vedtak om eksklusjon i BRN/NKK.

 §2-3 Medlemskontingent    
Alle enkeltmedlemmer med fullt medlemskap i NKK, NKK’s medlemsklubb og BRN, skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, kontingent til NHKF fastsatt av NHKFs Representantskap samt kontingent til medlemsklubb fastsatt av klubbens årsmøte og BRN slik de bestemmer. Medlem kun i BRN betaler bare kontingent til ringen.
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.     

§2-4 Disiplinær reaksjoner 
Norsk Kennel Klubs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.    
BRN styret kan advare eller utelukke medlemmer for et bestemt tidsrom. Styret kan ekskludere medlemmer som handler i strid med gjeldende lover og regler, eller oppfører seg på en for klubben, eller dets medlemmer uverdig/ skadelig måte, eller for manglende oppfyllelse av medlemsplikter. Medlemmer som utelukkes for et bestemt tidsrom, eller ekskluderes på bakgrunn av forannevnte bestemmelser, skal gjøres oppmerksom på ankemulighet og ankefrist i henhold til NKKs lover kap.7.

§2-5 Medlemsplikter  
Medlemmene er forpliktet til å støtte BRN’s virksomhet samt å følge BRN, NHKF og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub/NHKF eller BRN hva gjelder internt regelverk.   
     
§2-6 Æresmedlemskap eller andre utmerkelser.
Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som raseringens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til raseringen. Styret kan i tillegg påskjønne personer som har ytet raseringen spesielt store tjenester i en enkelt sak eller på et enkelt felt, et Hederstegn.

 

Kap 3 Organisasjon


 §3-1 Høyeste myndighet     
BRN’s høyeste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen 1. September.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene) av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av BRN (som krever ¾ flertall). 
I tilfelle av stemmelikhet, er forslaget forkastet. 
Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

 §3-2 Møte og stemmerett    
Alle BRN’s medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker, har møterett og talerett, forslags- og stemmerett på årsmøtet. Tale-, forslags- og stemmerett i saker vedrørende NHKF og/eller NKK, har kun personer med gyldig medlemskap i NKK + NHKF + lokal harehundklubb + BRN.
Alle medlemmer over 15 år, har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i raseringen.     
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

§3-3 Innkalling                                                           
Årsmøte skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.                
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, SMS-melding, eller publiseres på ringens nettsider.
Styrets forslag til dagsorden skal følge med innkallelsen.
 Dersom disse dokumentene ikke legges synlige på RINGENS hjemmeside innen samme frist, skal de følge med den personlige innkallelsen:
 Med innkallelsen skal følge:
- Saksliste                                                          
- Årsberetning                                                
- Regnskap med revisors beretning                                                 
- Budsjett for neste år 
- Forslag på kandidater til valgene må være Valgkomiteen i hende senest 5 uker før møtedato.                                                 
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlem må være styret i hende senest 4 uker før møtedato. 

   

 §3-4 Årsmøtets oppgaver.  

Årsmøtets oppgaver er å: 
a)         Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, godkjenne eller underkjenne innkallingen og saksliste samt å gi observatører rett til å være til stede.
b)         Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c)         Behandle årsberetning 
d)         Behandle regnskap med revisors beretning
e)         Behandle budsjett for neste år
f)         Behandle og fatte vedtak i alle saker på dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag, alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
g)         Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
h)          Velge:
-           Leder for 2 år  
-           Nestleder for 2 år       
-           3 styremedlemmer for 2 år    
-           2 varamedlemmer for 1 år    
-           Revisor med vararevisor for 2 år.     
-           Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år          
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. 
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv.
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles. Benkeforslag er ikke tillatt.
Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt (likevel slik at det valgfritt kan reguleres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til to kandidater.)
Forslag på kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 §3-5 Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.           
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt. 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 

Kap 4 Styret m.v.       

§4-1 Styret     
Styret er RINGENS høyeste myndighet mellom årsmøtene.   
     
§4-2 Vedtak og representasjon      
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.        
Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoller over styremøtene der styrets vedtak fremgår og de skal være tilgjengelige for medlemmene, BRN, NHKF og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å
-           lede RINGEN mellom årsmøtene   
-           avholde årsmøte        
-           drive RINGEN i samsvar med raseringens formål            
-           gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet          
-           oppnevne og avvikle komiteer,  og  utarbeide retningslinjer for komiteer
-           velge/oppnevne sekretær, kasserer m.fl. dersom styret skal konstituere seg selv   
-           velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret 
 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite        
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.  Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
§5-2 Revisor   
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.  
             

Kap. 6 Diverse bestemmelser   

§6-1 Lovendringer    
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes BRN for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet annet er bestemt.    
       
§6-2 Tolking av lovene          
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet gjennom NKK jfr. Norsk Kennel Klub’s lover §6-1.    
 
 §6-3 Oppløsning       
For å oppløse raseringen kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.  
Ved oppløsning tilfaller RINGENS midler BRN, for av denne å anvendes til å fremme de under § 1-2 nevnte formål.

§6-4 Flertallsdefinisjoner        
Simpelt flertall
•           Flest stemmer
Alminnelig flertall
•           50 % + 1 av de avgitte stemmer
•           Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall 
•           50 % + 1 av de avgitte stemmer
•           Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
•           2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall 
•           Blanke stemmer teller
•           Bruk er vedtektsfestet
Habilitetsregler, personvernregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler
RINGEN kan selv vedta ytterligere lovtekst etter behov. NKK’s lågmål er et minimumskrav.