Header_ny3

Uttakskriterier til Nordisk Mesterskap for Beagle

Vedtatt på RS 31.01.2015 revidert på Årsmøte 21.05.2022

Uttakskriterier til Nordisk mesterskap for Beagle

Deltagelse:
Det deltar 3 hunder fra hvert land. Tillatt losdyr er kun hare. For å kunne delta må hundeeier være medlem i følgende klubber:

·        Beagleringen Norge (BRN) eller tilhørende lokalavdeling.  
·        En harehund klubb.


                                                 
  Frist for å søke om deltakelse i Nordisk mesterskap er 1. april.

Søknad:
Hundeeier søker pr. mail til nordisk@beagleringen.no

Søknaden skal inneholde følgende:
                                                     -  Hundens registreringsnummer, navn og eventuelle titler.
                                                     - Jaktprøvepremieringer på hare oppnådd i Norge de siste 2 jaktsesongene.
                                                     -  Eiers navn og adresse.
                                                     -  Medlemskap i BRN eller lokal avdeling og harehund klubb.
Uttakskriterier:

1.      De 3 beste jaktprøvepremieringer på hare oppnådd i Norge de 2 siste jaktsesongene. Rangeringen gjøres på bakgrunn av totalt oppnådde premiepoeng på tellende prøver. Hunden med høyest poengsum rangeres først, nest høyeste sum som nr. 2 osv.
Premieringene skal være gjort for tre (3) forskjellige dommere, og minst en prøve skal være SP (småhund prøve).

2.      Ved poenglikhet gjøres videre rangering på bakgrunn av oppnådde konkurransepoeng på de samme prøvene. Hund med høyest poengsum rangeres først, nest høyeste sum som nr. 2 osv.

3.      Ved fortsatt poenglikhet rangeres eldre hunder foran yngre.
Om løpetid på tispe inntreffer i forbindelse med Nordisk mesterskap, kan ikke deltaker starte og må derfor overlate plassen til reserven som står øverst på reservelisten.


Uttak:
Innen 1. juni vil BRN offentliggjøre hvilke hunder som er tatt ut, og hvilke hunder som er reserver. Samtlige innmeldte hunder rangeres. Deltagerne tilskrives, og uttaket offentliggjøres på BRN sin hjemmeside www.beagleringen.no


Deltagerutgifter:
BRN betaler deltakeravgift og opphold og er samarbeidspartner med Finska beagleklubben (FBK) og Svenska beagleklubben (SBK) om arrangementet. Deltakerne på det norske laget dekker selv kostnadene ved reise til og fra mesterskapet. De må påregne å ta med lagleder og/eller medlem av avlsråd som passasjer på reisen til standkvarter. Deltakerne skal ikke påføres ekstra kostnader ved dette. Lagleder oppnevnes av BRN, og BRN dekker reise og opphold for vedkommende.
Norske harehundklubbers forbund (NHKF) yter BRN økonomisk støtte i forbindelse med mesterskapet.

Endring av regelverk:
Endring i kriteriene for uttak til Nordisk Mesterskap er en årsmøte sak og skal kun behandles der.


Habilitet:
Dersom personer med verv i BRN står oppført som eier eller deleier til hund som er søkt uttatt til Nordisk mesterskap, er vedkommende inhabil i uttaket av hunder.