Header_ny3


Lover for Beagle-Ringen-Norge, vedtatt på RS 26.02.2019

Lover for Beagle Ringen Norge stiftet 22.4.1988
 
 
Vedtatt av RS den 
Med senere endringer,senest 1.3.2019…….
 
Lovene er godkjent av Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) den ………
 
Kap. 1 Innledende bestemmelser
 
§1-1 Organisasjon og virkeområde.
 
Raseringens navn er Beagle Ringen Norge, og forkortes til BRN. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. BRN er gjennom NHKF, som igjen er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre).
Raseringen forplikter seg til å ha regler som pålegger sine egne medlemmer å følge Norsk Kennel
Klub (NKK) og NHKF’s lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre) og ikke handle motstridende mot disse.
 
 
BRN omfatter rasen Beagle, og arbeider med oppgaver vedrørende rasen
 
BRN har verneting der leder har sin bopel.
 
§1-2 Formål.
 
Beagle Ringen Norge har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av beaglerasen. BRN skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasens sunnhet.
 
§1-3 Definisjoner.
 
Raseringens organer:
 
Representantskapsmøte (RS)
 
Ekstraordinært RS
 
Hovedstyret
 
Valgkomite
 
Revisor.
 
Delegater fra lokal-ringer som er valgt på årsmøte
Faste utvalg
Kontaktpersoner i områder uten lokalring, oppnevnt av BRN.
 
1-4 Tilknytning og organisering.
 
Beagle Ringen Norge er medlem i NHKF og representerer raseringens medlemmer i saker som beskrevet i BRN’s lover. BRN skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

§ 1-5 Personopplysninger
 
NKK og NKKs klubber og forbund og raseringer, behandler personopplysninger for å oppfylle en avtale med sine medlemmer, for å oppnå organisasjonens og klubbenes formål, samt å bestemme mål og midler for slik behandling. Som følge av dette fungerer både NKK, klubber, forbund og raseringer som felles behandlingsansvarlig. Hver part er ansvarlig for at den overholder gjeldende lovgivning om personvern, herunder EUs generelle databeskyttelsesforskrift 2016/679 fra 25. mai 2018.
 
Kap. 2 Krav til medlemskap.
 
§2-1 Medlemskap.
 
Som medlem kan opptas rasering som arbeider for å fremme BRN’s formål, og som har lover i samsvar med BRN, NHKF og NKK’s lovmal. NKK’s lovmal gjelder uavhengig om bestemmelsen er tatt inn i raseringens eget lovverk.
BRN/BRN’s lokalringer må stå tilsluttet med alle sine medlemmer. Styret kan nekte å oppta som medlem, lokalring som antas å skade BRN og hundesaken.
Ingen har krav på medlemskap i BRN.
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte BRN, NHKF og NKK’s virksomhet samt å følge Beagle Ringen Norge og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NHKF, NKK eller BRN hva gjelder internt regelverk.
 
§ 2-2 Opphør av medlemskap.
 
Medlemskap i raseringen opphører ved:
 
a)     Utmeldelse av lokal rasering sendes BRN, skriftlig i brev eller epost til styret i BRN 3 mdr. før årsskiftet. Utmeldingen har virkning fra kommende årsskifte.
b)     Oppsigelse av medlemskap. BRN’s RS kan vedta oppsigelse av lokalring dersom RS finner det ønskelig. Oppsigelsen har virkning 3 mdr etter at RS har fattet sitt vedtak.
 
c)      Vesentlig misligholdelse av forpliktelser eller når lokalringen opptrer på en slik måte at det må antas å skade BRN’s, NHKF eller NKK’s anseelse utad.
 
Ved opphør av medlemskap før årsskiftet, beholder medlemsklubbens enkeltmedlemmer sine rettigheter i BRN, NHKF og NKK ut kalenderåret. 
 
§2-3 Medlemskontingent.
 
Alle enkeltmedlemmer betaler kontingent fastsatt av RS i BRN, samt kontingent til lokal harehundklubb/ NHKF, fastsatt av NHKF’s RS, og grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.
 
Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.
 
§ 2-4 Disiplinære reaksjoner.
 
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet. Disiplinærsaker fra lokalringene, sendes NHKF via BRN. Lokal-ring eller BRN kan ikke selvstendig bringe saker etter NKK’s kap. 7 (disiplinærsaker m.m.) til NKK.
 
§ 2-5 Æresmedlemskap eller andre utmerkelser.
 
Styret kan på RS foreslå særlig fortjente medlemmer som raseringens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 flertall, og voteres uten debatt.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til raseringen.
Styret kan i tillegg tildele personer som har ytet raseringen spesielt store tjenester i en enkelt sak, eller på et enkelt felt, et Hederstegn.
 
Kap. 3 Organisasjon
 
§3-1 Høyeste myndighet
 
Raseringens høyeste myndighet er RS og avholdes hvert år innen 31.1. (31.januar) RS fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke).
 
Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av raseringen (krever 3/4 flertall)
 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.
 
 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming.
 
Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.
 
Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.
Alle de lokale raseringene har forslagsrett til RS i BRN.
RS i BRN er beslutningsdyktig når minst halvparten av stemmetallet er representert direkte eller ved fullmakt.
 
§3-2 Møte og stemmerett
 
Kun delegater valgt på lokalringenes årsmøter, og som har betalt sin kontingent, kan møte på RS med stemmerett. Alle lokalringene kan møte med 1 repr. Pr. 1-100 medlemmer, 2 repr. Pr 101-200 medlemmer, 3 repr. Ved mer enn 300 medlemmer.
 
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i raseringen.
 
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, eller ved fullmakt.
 
En delegat gis kun anledning til å stille med 1 fullmakt.
 
På BRN’s RS og ekstraordinære RS, kan BRN, NHKF eller NKK møte med inntil 2 representanter hver som har talerett, men ikke stemmerett.
 
 

§3-3 Innkalling.
Dato for neste års RS, blir vedtatt på siste års RS.
Innkallingen skal offentliggjøres enten pr e-post, på BRN’s Hjemmeide, Facebookside eller SMS-melding.
 
Med innkallelsen 5 uker før RS, skal følge:
 
       Saksliste
       Årsberetning
       Revidert regnskap
       Budsjett
       Kandidater på valg
 
       Forslagsfrist for saker som ringene eller styret ønsker behandlet, må være styret i hende/poststemplet senest 15.12.
 
       Forslag på kandidater til valgene, må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 15.12.

§3-4 Representantskapets oppgaver.
 
Representantskapets oppgaver er å:
 
a)     Godkjenne eller nekte stemmerett for delegater og fullmakter.
b)     Godkjenne innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
c)     Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen .
d)     Behandle årsberetning
e)     Godkjenne regnskap med revisors beretning.
f)      Vedta budsjett for neste år
g)     Vedta medlemskontingent.
h)     Opprette eller legge ned lokalringer
i)       Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
j)       Vedta instruks for organer som oppnevnes av RS.
k)       Velge:
 
-Lederfor 2 år. 
-Nestlederfor 2 år. 
-Kassererfor 2 år. 
-Sekretærfor 2 år. 
-Styremedlemfor 2 år. 
-2 varamedlemmerfor 1 år. 
-Revisorfor 2 år. 
-Vararevisorfor 1 år. 
-Valgkomite Leder for 2 år.
-Valgkomite 2 medlemmerfor 2 år.
-Valgkomite vararepresentantfor 1 år.
-Velge web-ansvarligfor 1 år.
a)     Foreslå kandidat(er) til avlsrådet for beagle.
b)     Fastsette dato for neste års RS.
 
Ved valg settes funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret og evt. komiteer
 
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
 
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
 
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt, med unntak av når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg, begrenset til 2 kandidater (begrensingen gjelder ikke for valg av komiteer).
 
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen 15.12. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.
 
§3-5 Ekstraordinært RS.
 
Ekstraordinært RS avholdes hvis delegatene, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
 
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.
 
Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært RS kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under RS, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
 
Reglene for ordinært RS gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært RS.
 
Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 uker før ekstraordinært RS.
 
Kap. 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet.                                                             
Styret er BRN’s høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 
§4-2 Vedtak og representasjon.                                                 
Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmene er til stede.
Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det.
Det skal føres protokoll fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Protokollene skal være tilgjengelig for BRN’s lokale ringer og medlemmer, NHKF og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært RS eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.
                                                                                                     
§4-3 Styrets oppgaver er å.                                                        
-        lede BRN mellom RS’ene                                                 
-        avholde RS                                                                       
-        drive BRN i samsvar med vedtatte formål                      
-        gjennomføre beslutninger truffet av RS                          
-        oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for Raseringen, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer.
-        søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen
-        Eventuelt å oppnevne representanter til NKK-regionens årsmøte
 
Kap. 5 RS-valgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite.                                                                         
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.
Leder har ansvar for komiteens arbeid.
Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
                                                                                                     
§5-2 Revisor                                                                                
RS velger revisor og vararevisor.
Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til RS.
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
 
 
Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer.
Lovendringer kan kun skje på RS og må vedtas med minst ⅔ flertall.
Lovene og endringer av disse må sendes NHKF’s Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
 
§6-2 Tolking av lovene.                                                               
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jfr. NKKs lover §6-1.             
 
§6-3 Oppløsning.                                                                        
For å oppløse BRN, kreves det minst ¾ flertall på RS.
Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært RS med minst ¾ flertall.
Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.    
Ved oppløsning tilfaller raseringens midler et av RS bestemte formål. Bestemmer ikke RS noe spesielt, settes midlene inn på sperret konto i minst 5 år, ellers fordeles midlene på de lokale ringene etter antall medlemmer.

§6-4 Flertallsdefinisjoner.                                                           
Simpelt flertall
•        Flest stemmer
Alminnelig flertall
•        50 % + 1 av de avgitte stemmer
•        Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall
•        50 % + 1 av de avgitte stemmer
•        Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
•        2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
•        Blanke stemmer teller
•        Bruk er vedtektsfestet
                                                                                                     
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.